top of page
10 (2)_edited.jpg

קהילות 

החל בשנת 2019 מנתה אוכלוסיית ישראל 9,021,560, מתוכם 74.5% נרשמו על ידי הממשלה האזרחית כיהודים. הערבים היוו 20.9% מהאוכלוסייה. שלושה רבעים מהאוכלוסייה הם יהודים ממגוון של רקע יהודי. כ -77% מהיהודים בישראל נולדו בישראל, 16% הם עולים מאירופה ומאמריקה, ו -7% הם עולים מאסיה ומאפריקה.

במישור ההיסטורי, המונח ישראלים נגזר מהמקרא בהקשר ליהודים כבני ישראל, המהווים גם רוב אוכלוסיית המדינה. מדינת ישראל אף יצאה לעצמאות תחת הגדרתה כמדינה יהודית, אך בד בבד התחייבה לקיים שוויון זכויות דמוקרטי מלא לכל אזרחי המדינה. המתח שבין הגדרת המדינה הבנויה בצורה דמוקרטית למדינה המהווה בית לבני העם היהודי, כדת וכלאום גם יחד, מקשה על גיבוש זהות ישראלית חד משמעית, מעבר למעמד האזרחי, והוביל לגישות שונות ביחס לאופי המדינה.

ישראל היא מדינה רב תרבותית, הן מבחינה דתית והן מבחינה תרבותית. במהלך שנות היווסדה והתפתחותה כמדינה יהודית, פתחה את שעריה לגליעלייה מאזורים שונים בעולם, מאירופהצפון אמריקהארצות ערבאיראןברית המועצות לשעבר ואתיופיה. בקיבוץ גלויות זה עודדה תרבות כור היתוך, והחיבור בינם לבין תושבי הארץ הוותיקים (עיקרם ערביי ארץ ישראל ואנשי היישוב הישן) יצר אופי ישראלי רב תרבותי.

ישראל היא חלק נכבד מארץ הקודש, אזור בעל חשיבות רבה להדתות  - היהדות, הנצרות, האיסלאם, הדת הדרוזית והבהאית. לעיר ירושלים חשיבות מיוחדת ליהודים, למוסלמים ולנוצרים, שכן היא ביתם של אתרים מרכזיים לאמונתם הדתית.

הקהילות היהודיות השונות בישראל

סאברה (יהודים ישראלים שנולדו בישראל), יהודי ארגנטינה , יהודים אשכנזים , יהודים אוסטרלים, יהודי בוכרה , יהודי בולגריה , יהודי אתיופיה , יהודים צרפתים , יהודים גאורגים , יהודים הודים, יהודי איראן, יהודי עיראק, יהודים כורדים , יהודים מזרחים וספרדים, יהודי מרוקו , יהודי הר , יהודי פקיסטאן , יהודי רומניה , יהודים רוסים , יהודי דרום אפריקה , יהודים טורקים, יהודי אורוגוואי , יהודי ונצואלה, יהודי תימן.

 

האתניות האחרות

פלסטינים, נגב בדואי, דרוזים, מארונים, קופטים, ארמים, ארמנים ,אשורים, צ'רקסים, שומרונים, אפריקאים, קווקזים, מזרח, אירופאים, פינים, וייטנאמית ועוד. 

Ethiopians

יהודי אתיופיה

יהודים ממדינות ערב
Jews from India
יהודים מהודו
Jews from Yemen
יהודים מתימן
Jews from Europe
יהודים מאירופה
Jews from Iraq
יהודים מעיראק
Jews from Marocco
יהודים ממרוקו ואלג'יריה
Jews from Russia
יהודים מרוסיה
Kurdish jews
יהודים כורדים
Chinese Jews
יהודים סינים
druze
הדרוזים
Arabs
ערביי ישראל
Armenians
ארמנים
Bedouins
הבדואים של ישראל
Israel History
היסטוריה של ישראל

המונח "ישראל" מתייחס לחברי השבטים היהודיים מהתנ"ך. המונח "ישראלי" מתייחס לאזרחי מדינת ישראל המודרנית, בלי קשר ליהודים, לערבים או לכל מוצא אחר.

מדינת ישראל המודרנית חידשה שם מוכר מהתנ"ך העברי וממקורות היסטוריים, ממלכת ישראל המאחדת את כל 12 שבטי ישראל המקראיים, עם הבירה המשותפת הידועה בשם עיר דוד (ירושלים).

ממלכת ישראל הצפונית נהרסה בשנת 720 לפנה"ס על ידי האימפריה הניאו-אשורית, ואוכלוסייתה נבנתה מחדש באמצעות מדיניות אימפריאלית. ממלכת יהודה הדרומית נכבשה על ידי האימפריה הבבלית החדשה (586 לפסה"נ), שירשה את האימפריה האכמנית, שנכבשה על ידי אלכסנדר הגדול (332 לפסה"נ), נשלטה על ידי האימפריות ההלניסטיות, שממנה חזרה לעצמה אוטונומיה ולבסוף לעצמאות החשמונאים, שנכבשו על ידי הרפובליקה הרומית בשנת 63 לפנה"ס, נשלטים על ידי מלכי השושלת ההרודיאנית,  והפכו למחוז רומי במהלך המאה הראשונה.

פלשתינה היתה חלק מהאימפריה העות'מאנית משנת 1516 ועד לכבושה על ידי הכוחות הבריטיים ב -1918. הקמת גבולות פוליטיים קולוניאליים אפשרו ליהודים לפתח מוסדות אוטונומיים כמו ההסתדרות והכנסת. מאז סוף המאה התשע-עשרה החלו היהודים לעלות לארץ-ישראל ולשפץ את שטח-הקרקעות, ניכר אך בלתי-מגורים במידה חלקית, בשל שפע של ביצות ומדבריות. זרם זה של המהגרים היהודים היה חיוני לתפקודם של המוסדות החדשים הללו, מה שיווצר ב- 14 במאי 1948 למדינת ישראל.

bottom of page