top of page
IMG-20210331-WA0002_edited.jpg

שימור מורשת

שמירה זה אומר:


•    שמירה על המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל באמצעות מחקר, זיהוי, הגנה, חיזוי, שידור, חינוך פורמלי ולא פורמלי,  פעילויות, פסטיבלים, קורסים, סדנאות, כנסים, תערוכות ועוד
•    לעודד מדיניות לקידום המורשת התרבותית הבלתי מוחשית בישראל ובעולם
•    לעודד מחקרים מדעיים, טכניים ואמנותיים על המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל
•    לעודד את העברת המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל באמצעות פורומים וחללים מתאימים
•    עבודה להכרה, כבוד והעצמה של המורשת התרבותית הבלתי מוחשית בחברה באמצעות: חינוך, מודעות ותוכניות מידע לציבור הרחב ולצעירים באמצעות פעילויות בית ספר ופעילויות מחוץ לבית הספר
•    לקדם את החינוך להגנה על המרחבים הטבעיים ועל מקומות הזיכרון שקיומו נחוץ לביטוי המורשת התרבותית הבלתי מוחשית.
•    השתתפות של קהילות, קבוצות ויחידים בשמירה על המורשת ובהעברתה, ולשיתוף פעולה פעילה בניהולה.
•    ביצוע המלאי של המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל
•    תמיכה בתוכניות, פרויקטים ופעילויות שמטרתן שמירה על המורשת התרבותית הבלתי מוחשית

 

אלמנטים להכרה


•    מחקרים ומידע לגבי המסורת שיש להגן עליו
•    הערכת השתתפות של קהילות, קבוצות ויחידים בשמירה על האלמנט
•    תכנון וביצוע של אמצעי הגנה
•    הערכת העברת המסורת כדי להישמר מדור לדור
•    תפקיד הילדים והנוער במסורת להישמר, כלומדים.
•    פיתוח בר קיימא שלב אינטגרציה של שיקולי פיתוח בר קיימא למרכיב שיישמר: פיתוח בר קיימא לשלב את השיקולים לפיתוח בר קיימא לתוך אלמנט להישמר: פיתוח חברתי כוללני (מזון, בריאות, מים, חינוך, מגדר); קיימות סביבתית (טבע, סביבה); פיתוח כלכלי כוללני (תעסוקה, עבודה, תיירות); שלום ובטחון (בניית שלום, מאבק בגזענות ודיכוי, דיאלוג, כיבוד המגוון התרבותי). פיתוח (תעסוקה, עבודה, תיירות); שלום ובטחון (בניית שלום, מאבק בגזענות ודיכוי, דיאלוג, כיבוד גיוון תרבותי)

האמנה לשימור המורשת התרבותית הלא-מוחשית

Application

ich-israel@outlook.com  שלח את הטופס המלא עד

bottom of page