top of page
Celebrating Independence Day_edited_edited.jpg

חגי המדינה

   יום העלייה

יום העלייה הוא חג לאומי ישראלי הנחגג מדי שנה בעשירי בניסן ונקיים גם בבתי הספר בז בחשוון, לציון האירועים ההיסטוריים של כניסת העם היהודי לארץ ישראל. תנ"ך, שקרה בעשירי בחודש העברי ניסן. החג נוסד כדי להכיר בעלייה, עלייה למדינת היהודים, כערך ליבה של מדינת ישראל, ולכבד את תרומתם המתמשכת של עולים ("מהגרים יהודים") לחברה הישראלית.

יום השואה

יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום הזיכרון לשואה ולגבורה), הידוע בארץ ובחו"ל כיום השואה, מצוין כיום הזיכרון של ישראל לכשישה מיליון יהודים שנספו בשואה כתוצאה מהפעולות שבוצעו. על ידי גרמניה הנאצית ומשתפי הפעולה שלה, ולמען ההתנגדות היהודית באותה תקופה. בישראל זהו יום זיכרון לאומי.  הוא מתקיים ב-27 בניסן. 

יום הזיכרון

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולניפגי עולות העיווה (יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה), הוא יום הזיכרון הרשמי של ישראל, שנחקק בחוק בשנת 1963. בעוד יום הזכרון נחנך באופן מסורתי לחיילים שנפלו, הורחבה ההנצחה גם לאזרחים קורבנות טרור. היא מתקיימת ב-3 באייר.

יום העצמאות

יום העצמאות הוא היום הלאומי של ישראל, לציון מגילת העצמאות הישראלית בשנת 1948. היום מצוין בטקסים ומצוות רשמיים ולא רשמיים.

מכיוון שישראל הכריזה על עצמאות ב-14 במאי 1948, שהתכתבה עם התאריך העברי באייר באותה שנה, נחגג יום העצמאות במקור באותו תאריך. עם זאת, כדי להימנע מחילול שבת, ניתן להנציח אותו יום או יומיים לפני ה' באייר או אחריו אם חל סמוך מדי לשבת היהודית. 
 

bottom of page