top of page
IMG_20191201_131242_1_edited.jpg

רפרטואר

הרפרטואר הוא רשימה של ההיסטוריה והמשאבים התרבותיים של ישראל. המלאי משמש להבנה טובה יותר של קהילות ישראל ולזיהוי משאבי תרבות ספציפיים בתוך קהילות. התרבות הבלתי מוחשית כוללת את אמנויות הבמה, מסורות בעל פה, מנהגים חברתיים, מסורות דתיות, משאבי טבע, אומנות ותולדותיהם. בתוך אזורים אלה, אנו יכולים לזהות את האנשים, המקומות והגופים של מידע שהם משמעותיים וייחודיים לקהילות. הרפרטואר התרבותי הוא נקודת מוצא לתכנון תרבותי. תהליך המלאי הזה מסייע להבנה טובה יותר של קהילות ומשאבים תרבותיים. פיתוח המלאי התרבותי יכול להיות כלי קהילה, דרך להכיר את חברי הקהילה, לזהות את כישוריהם וכישוריהם המיוחדים, ולהביא אותם לקשר הדוק יותר לתוכניות, שירותים, בלב הקהילה.

bottom of page