top of page
Eyeglasses

מחקר

''עריכת מלאי היא אחת המחויבויות הספציפיות המתוארות באמנת מורשת תרבותית בלתי מוחשית של אונסק"ו ובהנחיות התפעוליות ליישום שלה. מלאים הם חלק בלתי נפרד מהשמירה על מורשת תרבותית בלתי מוחשית מכיוון שהם יכולים להעלות את המודעות לגבי מורשת תרבותית בלתי מוחשית וחשיבותה לזהויות אינדיבידואליות וקולקטיביות. תהליך איסוף המורשת התרבותית הבלתי מוחשית והנגשת המלאים הללו לציבור יכולים גם לעודד יצירתיות וכבוד עצמי בקהילות וביחידים שבהם מקורם של ביטויים ופרקטיקות של מורשת תרבותית בלתי מוחשית. מלאי יכול גם לספק בסיס לגיבוש תוכניות קונקרטיות לשמירה על המורשת התרבותית הבלתי מוחשית הנוגעת בדבר... פיתוח ועדכון מלאי הוא תהליך מתמשך.''
 

https://ich.unesco.org/en/inventorying-intangible-heritage-00080

כדי לשמר את המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל, עלינו לעסוק בפעולות של:

 

  • מחקר ותיעוד - מחקר על מרכיבים קיימים של המורשת התרבותית הבלתי מוחשית בישראל, בחיי הקהילה, בקהילות יהודיות בעולם, בארכיונים של ההיסטוריה היהודית, בארכיונים של תולדות ישראל, בתנ"ך ומסמכים היסטוריים אחרים על העם היהודי , הפועל לפיתוח רשת בינלאומית פעילה למחקר על המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל. חוקרים ונציגים קהילתיים יכולים להקל על יחסי הגומלין בין חברי הקהילה והחוקרים. המלאי צריך להיות מקיף ומלא ככל האפשר.

  • זיהוי - זיהוי הוא תהליך של תיאור אחד או יותר של אלמנטים ספציפיים של המורשת התרבותית הבלתי מוחשית בהקשר שלהם ולהבדיל אותם מאחרים. יסודות מורשת בלתי מוחשיים צריכים להיות מוגדרים היטב במלאי כדי להקל על יישום של אמצעי הגנה. אלמנטים אלו אשר מוכרים על ידי הקהילות כפי חשובות במיוחד עבור הזהות שלהם או בתור נציג במיוחד של המורשת התרבותית המוחשית שלהם עלולים להיות לרשימת המלאי הראשון. יש להצביע על כדאיותם של מרכיבי המלאי ועל האיומים על הישרדותם.

  • רשימה - לאחר האלמנטים של מורשת תרבותית מוחשית כבר זוהו, הקהילות הנוגעות בדבר ועם המוסדות הישראליים עשויות להחליט להתחיל ליישם פרויקטים לשמור האלמנטים הללו. ICH-ISRAEL ערכו רשימה של כל האלמנטים שזוהו ורשימה ספציפית של האלמנטים הזקוקים לדחיפות.

  • סיווג המלאי כולל מערכת של סיווג המורשת התרבותית הבלתי מוחשית על ידי הקתגוריות.

bottom of page